OM BORNHOLMS FLYVEKLUB

BESTYRELSE

Ole Egholm Jackson

formand


email:

formand@

bornholmsflyveklub.dk


tlf: 42727933

Bo Christiansen

næstformand


tlf.: 2635 0225

Knud B. Johansen

kasserer

Hans Erik Jensen

suppleantKai Munch

suppleant

Har du lyst til at blive medlem at Bornholms Flyveklub - eller vide mere om klubben, så kontakt Ole (formand) eller Bo (næstformand)

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS FLYVEKLUB§ 1. NAVN:

Klubbens navn er Bornholms Flyveklub.


§ 2. HJEMSTED:

Flyveklubbens hjemsted er Bornholms Regionskommune.


§ 3. FORMAL:

1. Flyveklubben er upolitisk, og har til formal at varetage medlemmernes interesser indenfor flyvning.

2. Klubben skal sørge for at fremme samarbejdet mellem andre organisationer indenfor flyvning, og kan således tilslutte klubbens medlemmer til disse, efter en generalforsamling godkendelse.


§ 4. TILKNYTNING TIL ANDRE ORGANISATIONER:

Klubben er tilknyttet Dansk Motorflyve Union

(DMU).


§ 5. MEDLEM AF FLYVEKLUBBEN ER:

Som medlem kan optages enhver der har stemmeret til dansk kommunal- eller folketingsvalg, eller er godkendt af bestyrelsen.

1. AKTIVE MEDLEMMER:

Som aktivt medlem kan optages personer med flycertifikat.

2. PASSIVE MEDLEMMER:

Som passivt medlem kan optages enhver med interesse for flyvning.

3. EKSTRAORDINÆRE MEDLEMMER:

Som ekstraordinært medlem kan optages enkeltpersoner, firmaer eller organisationer med tilknytning til, eller interesse for flyvning.

4. ÆRESMEDLEMMER:

Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens motiverede forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning af optagelse af æresmedlemmer kræver samme majoritet som er forskrevet til ændring af flyveklubbens vedtægter jf. § 12.

Spørgsmål om optagelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.


§6. EKSKLUSION:

1. Såfremt et medlem ikke overholder denne vedtægt eller i øvrigt gør sig skyldig i forhold, der er til skade for klubbens renommé og offentlige omdømme, kan vedkommende medlem af ethvert medlem indstilles til eksklusion overfor klubbens bestyrelse.

2. Det pågældende medlem skal inden 14 dage indkaldes til en høring overfor bestyrelsen.

3. Bestyrelsen træffer herefter beslutning, der skal være enstemmig, om vedkommende har gjort sig skyldig i forhold, der berettiger til eksklusion.

4. Bestyrelsens beslutning forelægges førstkommende ekstraordinære generalforsamling, der træffer den endelige beslutning ved almindelig skriftlig afstemning.

5. En person, der af bestyrelsen er indstillet til eksklusion, har så længe hans sag behandles ingen rettigheder i forhold til klubben og dens midler.

6. En person der er indstillet til eksklusion har ret til at tale sin sag ved generalforsamlingen, men skal straks forlade denne såfremt generalforsamlingen beslutter sig for en eksklusion.

7. Såfremt der til en generalforsamling er en eksklusionssag, skal denne behandles efter punktet: Valg af dirigent.


§ 7.STEMMERET:

1. Kun aktive og æresmedlemmer har stemmeret. Valgbarhed til klubbens bestyrelse opnås efter 12 måneders medlemskab.

2. Stemmeret kan kun udnyttes ved personlig fremmøde. lkke ved fuldmagt.


§ 8. BESTYRELSE:

1. Flyveklubben ledes af en bestyrelse pa indtil fem medlemmer.

2. Bestyrelsen ledes af en formand, der vælges særskilt ved en generalforsamling

3. Bestyrelsen, der mindst skal bestå af tre medlemmer, konstituerer udover formand sig selv med næstformand, kasserer og indtil to bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden skal fungere som klubbens sekretær.

4. Formand og to medlemmer til bestyrelsen vælges pa en generalforsamling i lige årstal.

På ulige årstal vælges to medlemmer til bestyrelsen.

5. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af to år.

6. Hvert ar vælges to suppleanter til bestyrelsen.

7. Bestyrelsesbeslutninger er kun gyldige såfremt mindst tre medlemmer ved en evt. afstemning stemmer for. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

8. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde efter behov.

9. Såfremt tre bestyrelsesmedlemmer anser det nødvendigt, skal formanden indkalde til bestyrelsesmøde.

10. Ved formandens forfald eller udtræden ledes bestyrelsen af næstformanden.

11. Såfremt formanden udtræder af flyveklubben inden en generalforsamling, konstitueres næstformanden som fungerende formand indtil næste ordinære generalforsamling kan afholdes.

12. Formand og kasserer tegner i forening flyveklubben, dog således at kassereren alene har fuldmagt til klubbens løbende konti.

13. Ved alle bestyrelsesmøder skal kassereren fremlægge flyveklubbens regnskab hvoraf det klart skal fremgå, hvilke bevægelser der i den forløbne tid har været pa klubbens konti, ligesom den øjeblikkelige status klart skal fremgå.

14. Alle bestyrelsens beslutninger skal nedskrives i en beslutningsprotokol, der senest næste møde underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

15. Køb eller salg af effekter, undtaget til almindelig drift, skal forinden godkendes af en generalforsamling.

16. Flyveklubbens midler ud over den kontantbeholdning der skønnes nødvendig til den daglige drift, skal være anbragt pa en konto i et anerkendt pengeinstitut.

17. Midlerne skal være anbragt til den højest mulige forrentning og kan kun hæves i overensstemmelse med klubbens tegningsret.

18. Såfremt klubben råder over materiel eller fast ejendom, kan bestyrelsen udpege eller ansætte en person til at vedligeholde og føre tilsyn med materiel og/eller ejendom.

19. Udgifter i forbindelse med bestyrelsens virke for klubben skal dækkes af sektionens kasse efter en af bestyrelsen godkendt dokumentation af udgiftens art, og i hvilken forbindelse udgiften er afholdt.


§ 9. REGNSKAB:

1. Flyveklubbens regnskab revideres af to revisorer, der skal påse, at flyveklubbens regnskab til enhver tid opfylder lovgivningens bestemmelser for foreningsregnskab.

2. Flyveklubbens revisorer vælges for to ar ad gangen således, at der hvert ar vælges en revisor ved den ordinære generalforsamling.

3. Hvert ar vælges tillige to revisorsuppleanter, der efter opnåede stemmetal bliver 1. og 2. suppleant.

4. Flyveklubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal senest 20. januar afleveres til de valgte revisorer, der skal gennemgå de pa regnskabet anf0rte poster, ligesom de skal påse at flyveklubbens materiel og ejendom er i overensstemmelse med det pa status anf0rte, samt at de opf0rte beholdninger fysisk er til stede.

5. Det reviderede regnskab med påtegning skal senest 10. februar tilsendes bestyrelsen for underskrift.

6. Regnskab med revisorpåtegning og bestyrelsens underskrift skal fremlægges tilstedeværende medlemmer til generalforsamlingen.


§ 10. GENERALFORSAMLING:

1. Generalforsamlingen er flyveklubbens h0jeste myndighed i alle anliggender.

2. Ethvert medlem kan fa en sag fremlagt for generalforsamlingen, eller et forslag behandlet såfremt det skriftligt er fremsendt til bestyrelsen senest en uge f0r den varslede ordinære generalforsamling.

3. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert ar inden udgangen af marts måned.

4. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal udsendes til klubbens medlemmer senest 14 dage inden afholdelsen.

5. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen.

6. Forslag der tilsigter at ændre flyveklubbens vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 10. februar, og skal udsendes til klubbens medlemmer sammen med indkaldelsen.


§ 11. AFGØRELSER

1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der efter indstilling vælges ved simpelt stemmeflertal.

2. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedr. forretningsordenen og kan tildele sig selv taleret overfor generalforsamlingen.

3. Alle afgørelser afgæres ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede

medlemmer.

4. Skriftlig afstemning skal afholdes, nar et medlem ytrer 0nske herom.

5. Personvalg skal, såfremt der er mere end en kandidat til valget, altid være skriftlig


§ 12. BESLUTNINGSDYGTIGHED:

1. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, nar mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

2. Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

3. Vedtægtsændringer skal efter vedtagelse pa ordinær generalforsamling forelægges en ekstraordinær generalforsamling til endelig godkendelse.

4. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med henblik pa endelig vedtagelse af vedtægtsændring, skal ske senest efter 14 dage jaavnf0r § 10, stk. 4.

5. Til vedtagelse af forslag pa en ekstraordinær generalforsamling kræves almindeligt flertal bland! de fremm0dte stemmeberettigede medlemmer.


§ 13. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

skal indeholde føgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmeoptællere

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til efterretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af formand (lige årstal)

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen i hen hold til § 7 og § 8.

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af revisor i henhold til § 9.

11. Valg af revisorsuppleanter.

12. Eventuelt.


§ 14. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, nar bestyrelsen finder det nødvendigt, eller nar mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver dette.

2. Bestyrelsen skal senest tre uger efter at have modtaget begæring om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, indkalde til denne med 14 dages varsel.

3. Indkaldelsen skal indeholde dag, sted og tid for afholdelse samt en dagsorden hvoraf det klart fremgår, hvilke sager der skal behandles.


§ 15. PROTOKOL:

1. Klubbens sekretær fører protokol over den ordinære og ekstraordinære generalforsamling.

2. Protokollen underskrives af generalforsamlingens dirigent og protokolfører.

3. Referat kan udføres elektronisk.


§ 16. KONTINGENT:

1. Generalforsamlingen fastsætter klubbens kontingent, der opkræves halvarlig forud til den 1. januar og 1. juli.

2. Restance ud over to måneder efter forfaldsdato medf0rer automatisk eksklusion af pågældende medlem.

3. Genindmeldelse kan kun finde sted såfremt pågældende medlem betaler de skyldige kontingent samt en genindmeldelsesgebyr, der skal dække de udgifter klubben i forbindelse med eksklusionen har haft til anden side.

4. Et stemmeberettiget medlem der ikke inden den ordinære og ekstraordiæer generalforsamling har indbetalt sit skyldige kontingent, fortaber retten til at udnytte sin stemmeret.

5. For to personer i en husstand, kan nummer to blive medlem til1/2 kontingent.


§ 17. PASSIVE MEDLEMMERS TALERET:

1. Passive og ekstraordinære medlemmer har på ordinær og ekstraordinær generalforsamling taleret og må deltage i de drøftelser, der foregår på generalforsamlingen.


§ 18. UDMELDELSE:

1. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen senest Y2 ar inden den 1. december eller 1. juni.

2. Ved enhver udtræden af klubben, det være sig pga. eksklusion eller ved frivillig udtræden, fortabes enhver rettighed til klubbens midler og materiel.


§ 19. HÆFTELSE:

1. Flyveklubbens stemmeberettigede medlemmer hæfter solidarisk overfor bestyrelsens og generalforsamlingens økonomiske dispositioner, såfremt disse er foretaget i overensstemmelse med klubbens vedtægter.

2. Indbetalte kontingenter eller and re bel0b der er indbetalt ifølge vedtagne beslutninger, kan ikke kræves tilbagebetalt eller pa anden made tilbagebetales, med mindre dette er vedtaget af generalforsamlingen.

3. Denne paragraf eller andre her i vedtægten kan ikke anvendes til at kræve pant i det enkelte medlems bo.


§ 20. UDØVELSE AF VIRKSOMHED I KLUBBENS NAVN:

1. Et medlem ma ikke i klubbens navn drive virksomhed der tilsigter en økonomisk gevinst eller giver tab, uden at dette er vedtaget af bestyrelsen eller cm n0dvendigt af generalforsamlingen.

2. Såfremt et medlem med klubbens godkendelse ud0ver sådan virksomhed, skal resultatet fremlægges for generalforsamlingen efter at være revideret af klubbens revisorer.

3. Kun de i forbindelse med aktiviteten dokumenterede reelle udgifter kan godtgøres medlemmet der star for/arrangerer pågældende aktivitet.


§ 21. KLUBBENS OPLØSNING:

1. Såfremt der pa en generalforsamling stilles forslag cm klubbens opl0sning og dette vedtages jr. § 11, skal der inden otte dage indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

2. For at denne ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være til stede.

3. For at kunne opl0se klubben kræves, at mindst 3/4 af de således fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

4. Bliver resultatet af en sådan afstemning, at klubben skal opløses skal klubbens effekter og ejendom sælges til højest mulige pris. De således fremkomne likvide midler skal sammen med klubbens øvrige kontante beholdning indsættes pa en spærret konto i to år.

 5. Den sidst siddende bestyrelse er forvalter af det indsatte beløb og skal i 1øbet af de to år arbejde for igen at få aktivitet i klubben.

6. Lykkes dette ikke, skal kontoen frigives og det indestående beløb med tilskrevne renter tildeles andre interessegrupper indenfor flyvning.
Senest revideret pa generalforsamlingen 18. marts 2009,

og vedtaget pa ekstraordinær generalforsamling d. 26. marts 2009.


Bornholms Flyveklub, Rønne  •  mail: formand@bornholmsflyveklub.dk